Onze taken bestaan uit:

 • Signaleren en bewaken van achterstanden in de betaling van deze bijdragen en het zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers.
 • Beheren van de op naam van de vereniging gestelde standaard betaal-, en spaarrekeningen.
 • Verrichten van betalingen namens de vereniging ten laste van haar bankrekening.
 • Jaarrekening, begroting, reservefondsen en omslagbijdrage.

Jaarlijks opstellen van:

 • een jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar
 • een balans, aangevende de activa en passiva van de vereniging;
 • een begroting voor het komende boekjaar;
 • berekening van de verschuldigde voorschotbijdrage, naheffing of extra bijdrage van de leden;
 • een overzicht van de reservefondsen.
 • Begeleiden van de kascontrolecommissie bij de uitoefening van de controle tijdens kantooruren ten kantore van VVE management NH en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande.
 • Uitvoeren van besluiten, of toezien op de uitvoering van besluiten van de vereniging betreffende administratieve of financiële zaken.
 • Verzorgen van de correspondentie over financiële en administratieve zaken.
 • Alle stukken die betrekking hebben op de financiële administratie en ledenadministratie worden hetzij op papier, hetzij elektronisch maximaal 7 jaar gearchiveerd.