Opdrachten voor dagelijks onderhoud of vernieuwingen worden verstrekt en begeleid. Bij grote onderhoudswerkzaamheden worden diverse offertes aangevraagd en wordt toezicht gehouden tijdens de werkzaamheden. Voor calamiteiten is ons kantoor 24 uur per dag bereikbaar.


Onze taken bestaan uit:

Dagelijks onderhoud:

 • Behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud met betrekking tot:
 • de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw;
 • schoonmaak, glasbewassing en tuinonderhoud;
 • telefonische bereikbaarheid (24 uur per dag) voor spoedeisende technische zaken, zoals ernstige storingen of (dreigende) schade, alsmede het zo nodig verstrekken van opdrachten tot herstel of het nemen van noodmaatregelen;
 • uitbesteden van en de controle op uit te voeren werkzaamheden;
 • toegangverlening voor herstelbedrijven op locatie. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op het bestuur/technische commissie. Desgewenst kan dit met een sleutelkluis worden opgelost.
 • het op redelijkheid beoordelen van de nota’s met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en gereed maken t.b.v. financieel verwerken van ontvangen facturen;

Onderhouds- en serviceovereenkomsten

 • Afsluiten van, door het bestuur of algemene ledenvergadering benoemde, onderhouds- of service overeenkomsten, eventueel in samenspraak met een binnen de VvE functionerende technische commissie.

Planmatig onderhoud

 • Opdrachtverstrekking, toezicht en controle van planmatig onderhoud inzake schilderwerk en dakwerkzaamheden. 

Groot onderhoud

 • Technische omschrijving alsmede het desgewenst opstellen van een technisch bestek voor overige groot onderhoud en verfraaiing zal desgewenst in overleg met het bestuur op regiebasis ter hand genomen kunnen worden. Dit geldt ook voor toezicht op de uitvoer van deze werkzaamheden.
 • Toezien op de juiste toepassing van de garantievoorwaarden van leveranciers of instanties.
  Nieuwbouw: Bemoeienissen inzake garantiezaken m.b.t. oplevering en e.v.t. GIW/Woningborg procedures worden achteraf op uurtarief in rekening gebracht.
 • Alle stukken die betrekking hebben op de technische administratie worden hetzij op papier, hetzij elektronisch gearchiveerd.