Al sinds 1933 dé vastgoedspecialist Twee vestigingen in regio Alkmaar Maar liefst 9 certificeringen

Verbod tot discriminatie

Als wij een huurder kiezen, maken wij geen onderscheid op basis van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Wat wij vragen aan gegevens

Wat wij kunnen opvragen van de kandidaten is: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, legitimatiebewijs, samenstelling van het gezin, bron en hoogte van het inkomen (met bewijsstukken), huurprijs  huidige huurwoning en/of een verhuurdersverklaring of anderszins.

Wij vragen bovengenoemde gegevens op om deze te gebruiken voor de selectieprocedure. Omwille van de privacy vragen wij deze gegevens pas op nadat de woning is bezichtigd en de selectieprocedure wordt aangevangen.

Wij zullen niet vragen naar etnische of culturele achtergrond, religieuze identiteit, politieke voorkeur, seksuele gerichtheid en/of lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Onze selectieprocedure

Wij hanteren een heldere en transparante selectieprocedure en maken gebruik van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte. Hieronder kunt u nalezen hoe wij de selectieprocedure vormgeven.

De selectiecriteria

Aanmeldingen op een huurwoning: het uitgangspunt is dat een loting wordt toegepast op basis van willekeur. De inschrijving voor een woning wordt voor een bepaalde termijn geopend en na de sluiting wordt een selectie gemaakt voor bezichtiging. De selectie is dus op basis van willekeur, het systeem controleert alleen het ingevulde inkomen.

Als wij een loting toepassing communiceren wij dit via mailings. U ontvangt pas mailings als u een bevestiging van uw voorinschrijving heeft ontvangen, pas dan is uw interesse definitief. Bij aanmeldingen voor woningen in het hoge huursegment is het uitgangspunt, degene die als eerste reageert, ook als eerste de kans heeft om de woning te bezichtigen. Houd er rekening mee dat bij veel aanmeldingen het kan voorkomen dat niet iedereen wordt uitgenodigd voor een bezichtiging.

Het inkomen: als voor de aangeboden woning een minimale inkomenseis geldt, dan is de hoogte hiervan vermeld in de advertentie. Wij houden rekening met uw inkomen in verhouding tot de huurprijs. Een vastgestelde minimale inkomenseis geeft de verhuurder financiële zekerheid.

Het type inkomen: wij kijken ook naar het type inkomen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd of (zelfstandig) ondernemerschap. Uw inkomstenbron is namelijk relevant voor de verhuurder om uw financiële positie – en daarmee zijn financiële zekerheid –  te beoordelen. Ook eventuele andere inkomstenbronnen zoals bijvoorbeeld vermogen of  garantstelling spelen een rol in deze beoordeling. Let op: dit is per woning afhankelijk aangezien wij verhuren voor verschillende verhuurders. Een verhuurder mag zelf beslissen of rekening wordt gehouden met vermogen of garantstelling wordt toegelaten.

In geval van loondienst is een aantoonbare werkgeversverklaring vereist en wordt ter verificatie contact opgenomen met de werkgever.

Het huurverleden: als u eerder een woning hebt gehuurd, is uw huurgeschiedenis van belang. Kandidaat-huurders met een aantoonbaar positief huurverleden, bijvoorbeeld door middel van een verhuurdersverklaring, bieden de verhuurder enige zekerheid.

Samenstelling huishouden: het is belangrijk dat de samenstelling van de bewoners goed past bij de woning. Wij letten hierop en kijken dus of u alleen- of samenwonend bent, met of zonder kinderen. Zo kunt u (samen) comfortabel wonen, en wordt er ook geprobeerd om overlast en schade te voorkomen.

Toewijzing en huurovereenkomst

Als u de woning wordt toegewezen op basis van de geldende selectiecriteria, dan laten wij u dit uiteraard weten. U krijgt dan een huurovereenkomst aangeboden naar het model van de betreffende verhuurder.

Afwijzingen

Als een kandidaat wordt afgewezen maken wij dit kenbaar aan de kandidaat. Tevens zullen wij motiveren waarom de keuze voor de gekozen kandidaat is gemaakt, bijvoorbeeld omdat loting is toegepast.

De getroffen maatregelen ter voorkoming van woondiscriminatie

Ons kantoor is bekend met deze werkwijze en onze verhuurmedewerkers zijn geïnformeerd over de werkwijze. Wilt u als kandidaat-huurder meer informatie lezen over het voorkomen van woondiscriminatie? Zie onderstaande links:

Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt? | Rijksoverheid.nl

Toolkit campagne discriminatie op de woningmarkt | Publicatie | Home | Volkshuisvesting Nederland

Aanpassing werkwijze

Mocht de ervaring daartoe aanleiding geven, dan zal onze werkwijze in het kader van voortschrijdend inzicht worden aangepast.