Binnen deze module valt het organiseren van o.a. de Algemene Ledenvergadering en het adviseren en ondersteunen van het bestuur. Indien gewenst wordt opgetreden als dagvoorzitter. De bepalingen gesteld in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement worden bewaakt. Desgewenst kan men een beroep doen op bemiddeling bij (dreigende) conflictsituaties tussen de leden of het bestuur.

Onze taken bestaan uit:

  • Organiseren en uitnodigen, bijwonen, notuleren en verzenden van de  bestuurs-, en algemene ledenvergadering en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
  • Bestuurlijk volgen van de bepalingen in de splitsingsakte, het modelreglement en het huishoudelijk reglement en van de door de vereniging genomen besluiten.
  • Ondersteunen van het bestuur bij het voorbereiden van hun vergaderingen en de uitvoering van hun taak.
  • Verstrekken van advies of toelichting over de splitsingsakte of reglementen.
  • Aanschrijven van leden met betrekking tot overtredingen van het huishoudelijk reglement of het modelreglement.
  • Alle stukken die betrekking hebben op advies en begeleiding worden hetzij op papier, hetzij elektronisch gearchiveerd.